Koszyk Wartość koszyka: 0.00 PLN
Czas na dokończenie rezerwacji Czas rezerwacji: 0
Koszyk Twój koszyk jest pusty
TR Warszawa
Kasa online

Regulamin zakupu biletów on line

 

 

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW I VOUCHERÓW TR WARSZAWA

 

 

§ 1

SŁOWNIK

 

W Regulaminie pewnym określeniom przypisuje się poniższe znaczenia:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami;

 2. TR Warszawa, teatrTeatr Rozmaitości (TR Warszawa) z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem RIA/1/94, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 525-000-95-94, REGON 000278570;

 3. Wydarzenie – publiczne wykonanie spektakli teatralnych, koncertów i wszelkich innych wydarzeń artystycznych i kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez TR Warszawa (w lub poza jego siedzibą), na które sprzedawane są bilety;

 4. Wydarzenie specjalne – wybrane spektakle teatralne, koncerty czy inne wydarzenia artystyczne i kulturalne organizowane lub współorganizowane przez TR Warszawa (w lub poza jego siedzibą), na które sprzedawane są bilety, m.in. wydarzenia sylwestrowe, wydarzenia zamknięte oraz premiery, na które obowiązują podwyższone ceny biletów i nie przysługuje możliwość dokonania zwrotu biletu;

 5. Strona – strona trwarszawa.pl i jej poddomeny (m.in. bilety.trwarszawa.pl);

 6. Kasa – kasa TR Warszawa, znajdująca się w siedzibach TR Warszawa, funkcjonująca w godzinach podanych na Stronie;

 7. Online – transakcje za pośrednictwem Internetu; 

 8. Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do wstępu na dane Wydarzenie;

 9. Voucher – bon umożliwiający wymianę bonu na bilet na wybrane Wydarzenie z repertuaru TR Warszawa (poza spektaklami odbywającymi się w ramach Wydarzeń specjalnych).

 

 § 2 

SPRZEDAŻ BILETÓW 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu przez osobę kupującą.

 2. Podane na Stronie ceny biletów zawierają należny podatek od towarów i usług (podatek VAT), według obowiązującej stawki w dniu sprzedaży.

 3. Informacje dotyczące poszczególnych Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 4. Bilet stanowi dokument uprawniający osobę okazującą Bilet do uczestnictwa w Wydarzeniu.

 5. Bilet może być wykorzystany tylko raz i podlega weryfikacji w momencie wstępu na Wydarzenie.

 6. TR Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie biletu.

 7. Osoby uczestniczące w Wydarzeniach i Wydarzeniach specjalnych obowiązują Zasady dla osób uczestniczących w Wydarzeniach i Wydarzeniach specjalnych, określone w § 10 i 11 poniżej (Regulamin Publiczności), który dodatkowo dostępny jest na stronie www.trwarszawa.pl oraz w Kasie.

 8. Do udziału w wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie Osoba, która posiada ważny bilet i która według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

 9. TR Warszawa zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podawania przyczyn.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Teatru są umieszczone i aktualizowane na stronie internetowej : www.trwarszawa.pl

 

§ 3

SPRZEDAŻ BILETÓW W KASIE

 

 1. Sprzedaż biletów w TR Warszawa jest prowadzona w Kasie w godzinach jej otwarcia.

 2. Informacje na temat godzin pracy Kasy znajdują się na Stronie (www.trwarszawa.pl). Zmiana godzin pracy może nastąpić w związku z danym Wydarzeniem, okresowo lub w szczególnych przypadkach. Informacje o zmianie godzin pracy i dostępności telefonicznej Kasy biletowej będą dostępne na stronie internetowej teatru.

 3. Osoba kupująca zobowiązana jest skontrolować Bilety niezwłocznie po ich zakupieniu w zakresie m.in.: zgodności daty, godziny, ilości, ceny, miejsc. 

 4. Bilet zakupiony w Kasie należy okazać bileterowi lub bileterce przy wejściu na Wydarzenie, wraz z dokumentem poświadczającym przysługującą ulgę

 5. Kasa wydaje dowód zakupu Biletów.

 

§ 4 

SPRZEDAŻ BILETÓW ON-LINE

 

 1. Zakup Biletów online na Wydarzenia jest możliwy pod warunkiem dostępności Biletów na Stronie (bilety.trwarszawa.pl).

 2. W przypadku udostępnienia innego systemu sprzedaży online, obsługiwanego przez wskazanego partnera, szczegółowy regulamin sprzedaży Biletów online prowadzonej przez w/w partnera dostępny będzie na jego stronie internetowej. Zasady zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem partnera określać będzie regulamin partnera.

 3. Niedostępność Biletów na Stronie nie oznacza braku Biletów w Kasie.

 4. Bilet zakupiony poprzez Stronę należy wydrukować i okazać bileterowi lub bileterce przy wejściu na Wydarzenie, wraz z dokumentem poświadczającym przysługującą ulgę. Bilety można również pokazać bileterowi lub bileterce na urządzeniu mobilnym, w wysokiej rozdzielczości, umożliwiającej weryfikację biletu.

 5. TR Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za Bilety dostarczane na adres e-mail, który zostanie błędnie podany przez osobę kupującą podczas rejestracji. 

 6. Brak wydrukowanego Biletu lub Bilet, który uniemożliwia weryfikację z urządzenia mobilnego, uprawnia TR Warszawa do odmowy wstępu na dane Wydarzenie. W takim przypadku osobie kupującej nie przysługują w stosunku do TR Warszawa żadne roszczenia. 

 7. Kasa TR Warszawa nie drukuje Biletów zakupionych online.

 

 

§ 5

REZERWACJA BILETÓW

 

 1. Rezerwacji Biletów indywidualnych i grupowych można dokonywać telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w Kasie. Dane kontaktowe oraz informacje o godzinach pracy Kasy dostępne są na stronie www.trwarszawa.pl oraz pod adresem e-mailowym kasa@trwarszawa.pl.

 2. W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:  

 1. data, godzina, tytuł wydarzenia;

 2. liczba biletów;

 3. miejsce (dostępne z puli miejsc wskazanych do sprzedaży);

 4. rodzaj biletów;

 5. nazwisko i imię,

 6. adres e-mail (dla osób, które go posiadają);

 7. numer telefonu kontaktowego.

 

Odmowa podania powyższych danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.  

 

 1. W przypadku, gdy osoba rezerwująca chce otrzymać fakturę VAT konieczne jest uzupełnienie powyższych danych o dane osobowe/nazwę firmy lub instytucji, na którą faktura ma być wystawiona, adres (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.  Chęć otrzymania faktury VAT powinno się zgłosić w momencie zakupu biletów na Wydarzenia.

 2. Bilety, które zostały zarezerwowane należy wykupić w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rezerwacji Biletu, ale nie później, niż 48 godzin przed Wydarzeniem. Zarezerwowane Bilety można wykupić w Kasie lub robiąc przelew na konto bankowe. 

 3. Po upływie wskazanego terminu nieopłacone rezerwacje zostaną anulowane. 

 4. Datą wykupienia rezerwacji jest dzień zapłaty w kasie lub uznania rachunku bankowego TR Warszawa.

 5. Rezerwacja grupowa jest ważna 14 dni – należy ją wykupić nie później, niż 7 dni kalendarzowych przed datą Wydarzenia.

 6. W dniu Wydarzenia Kasa nie przyjmuje rezerwacji na dane Wydarzenie. 

 

§ 6

ZAKUP VOUCHERÓW I VOUCHERÓW ONLINE

 

 1. Strona internetowa bilety.trwarszawa.pl i Kasa pozwalają na zakup dowolnej liczby Voucherów.

 2. Voucher ważny jest do 6 miesięcy od daty zakupu.

 3. Voucher nie obowiązuje na premiery i na Wydarzenia Specjalne. Voucher wymienić można na pojedynczy Bilet na Wydarzenie (z wyłączeniem premier i Wydarzeń Specjalnych) organizowane przez TR Warszawa.

 4. Vouchery i Vouchery online można odebrać w formie drukowanego zaproszenia w Kasie w godzinach pracy Kasy.

 5. Przy osobistym odbiorze Voucherów online należy podać indywidualny numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.

 6. TR Warszawa nie odpowiada za skutki podania indywidualnego numeru rezerwacji i innych jej szczegółów osobom trzecim.

 7. Realizacja Vouchera:

  1. aby zrealizować Voucher online należy zarezerwować miejsca – e-mailowo, telefonicznie lub osobiście w Kasie;

  2. Voucher nie może być zrealizowany, gdy na dane Wydarzenie nie ma dostępnych biletów;

  3. rezerwacji można dokonać na Wydarzenie odbywające się w terminie nieprzekraczającym terminu ważności Vouchera;

  4. po wcześniejszym zarezerwowaniu miejsc na Wydarzenie należy wymienić Voucher na bilet w Kasie.

 1. Vouchery oraz Bilety z wymienionego Vouchera nie podlegają zwrotowi.

 2. Za niewykorzystany Voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 

§ 7

PŁATNOŚĆ

 

 1. Płatności za Bilety i Vouchery można dokonywać:

 1. gotówką, kartą płatniczą, przelewem z urządzenia mobilnego;

 2. przelewem bankowym na konto teatru, po wcześniejszym potwierdzeniu rezerwacji i terminu przelewu, dane do przelewu: 

TR Warszawa

ul. Marszałkowska 8

  1. rszawa

nr rachunku bankowego: 51 1240 6247 1111 0000 4974 9212.

 

 1. poprzez system internetowej rezerwacji i sprzedaży Biletów (np. bilety.trwarszawa.pl).

 

 1. W tytule przelewu należy podać: numer dokonanej rezerwacji, imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę i godzinę wydarzenia, ilość i rodzaj biletów. W przypadku płatności za Bilety dla grupy zorganizowanej należy podać imię i nazwisko osoby, która dokonywała rezerwacji dla grupy, datę i godzinę wydarzenia oraz nazwę instytucji, firmy, organizacji (jeśli dotyczy).

 2. Bilety i Vouchery opłacone przelewem można odebrać w godzinach pracy Kasy, pod warunkiem wpływu pełnej ceny Biletu/Vouchera na rachunek bankowy TR Warszawa oraz zaksięgowaniu przez TR Warszawa dokonanej wpłaty. 

 3. Odbiór Biletu na wydarzenie możliwy jest w kasie TR Warszawa najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 4. TR Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Biletu/Vouchera opłaconego przelewem z uwagi na kolejkę w kasie TR Warszawa. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy planowaniu odbioru biletów i przybycie do TR Warszawa z wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym realizację tej czynności.

 5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2016 poz. 2177) sprzedaż Biletów online nie podlega fiskalizacji, w związku z czym osoba kupująca nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 6. Faktura VAT za zakup Biletu/Voucheru online, w przypadku zaznaczenia chęci jej otrzymania w procesie zakupu, zostanie przesłana osobie kupującej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego/niej adres e-mail, na co osoba kupująca wyraża zgodę.

 7. Faktura VAT za zakup Biletu/Voucheru w Kasie, w przypadku zaznaczenia chęci jej otrzymania w procesie zakupu, zostanie wystawiona niezwłocznie w formie papierowej lub za zgodą osoby kupującej zostanie przesłana osobie kupującej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego/niej adres e-mail.

 8. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub podmiot, który zakupił Vouchery.

 9. Płatność za Bilety online i Vouchery online obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy portalu internetowego www.platności.pl. Sposób płatności określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności online.

 

§ 8

ZWROTY BILETÓW

 

 1. Zwroty Biletów zakupionych w ramach akcji promocyjnych oraz na Wydarzenia specjalne nie są możliwe.

 2. Zakupione Bilety indywidualnie mogą zostać zwrócone nie później niż 72 godziny przed Wydarzeniem. 

 3. Bilety grupowe dla grup liczących 20 lub mniej osób mogą zostać zwrócone najpóźniej 7 dni przed Wydarzeniem. 

 4. Bilety grupowe dla osób powyżej 20 osób mogą zostać zwrócone najpóźniej 14 dni przed Wydarzeniem. 

 5. W przypadku wydarzeń organizowanych przez zewnętrznych organizatorów na które TR Warszawa prowadził sprzedaż biletów zwrotu można dokonać na zasadach określonych przez organizatora zewnętrznego w regulaminie obowiązującym do danego wydarzenia. Prosimy przy każdorazowym zakupie biletów na Wydarzenia organizowane przez zewnętrznych organizatorów o zapoznanie się z regulaminem tych organizatorów.

 6. Za obsługę zwrotu Biletu zakupionego w kasie TR Warszawa pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3 zł (słownie: trzech złotych).

 7. Zwrotu należności dokonuje się wyłącznie w tej samej formie, w jakiej była dokonana płatność za Bilety. Jeżeli zapłata za zwracany Bilet została dokonana przy użyciu karty płatniczej, to zwrot następuje na tę samą kartę płatniczą (o tym samym numerze). Osoba kupująca jest zobowiązana do okazania odpowiedniego wydruku z terminala kart płatniczych potwierdzającego transakcję zakupu zwracanego towaru lub wydruku z rachunku karty płatniczej.

 8. Zwrotu można dokonać na podstawie paragonu fiskalnego, faktury, bankowego dokumentu potwierdzenia przelewu lub wydruku kopii potwierdzenia płatności kartą z terminala płatniczego. 

 9. W przypadku zmiany terminu lub miejsca wydarzenia, zwrotu można dokonać do 3 dni kalendarzowych przed wydarzeniem. Dotyczy to wyłącznie wydarzeń których organizatorem jest TR Warszawa. TR Warszawa zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu należności za zakupiony Bilet. Brak paragonu fiskalnego/faktury lub potwierdzenia płatności skutkuje wówczas koniecznością przygotowania innej dokumentacji poświadczającej zakup i chęć dokonania zwrotu oraz konieczność uzyskania indywidualnej zgody TR Warszawa.

 10. W przypadku zgubienia Biletu Kasa TR Warszawa ma możliwość wydrukowania duplikatu, pod warunkiem, że otrzyma dowód,  iż osoba kupująca rzeczywiście zakupiła Bilet na dane wydarzenie. Można tego dokonać poprzez: podanie numeru transakcji, okazanie potwierdzenia zapłaty lub podanie swojego nazwiska, które znajduje się w systemie rezerwacji (jeżeli zakup był poprzedzony rezerwacją). Ponownie wydrukowany Bilet oznaczony jest dopiskiem „duplikat”. Kasa TR Warszawa może odmówić wydrukowania duplikatu w przypadku braku pewności o przynależności zgubionego Biletu do osoby, która zwraca się z prośbą o wydrukowanie duplikatu lub jeśli osoba kupująca zwróci się z tą prośbą w czasie krótszym niż 15 minut przed wydarzeniem.

 11. TR Warszawa zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów Biletów na wybrane wydarzenia.

 12. W przypadku odwołania Wydarzenia zwrot opłaty nastąpi w terminie 21 dni od dnia odwołania wydarzenia w przypadku biletów sprzedawanych online, a w zakresie Biletów sprzedawanych w Kasie, na wniosek osoby kupującej złożony w terminie 30 dni od daty Wydarzenia lub innego terminu wskazanego przez TR Warszawa.

 

§ 9

RODZAJE BILETÓW

 

 1. Bilety ulgowe przysługują:

  1. osobom uczącym się/studiującym do 26 r.ż.,

  2. emerytom i emerytkom,

  3. rencistom i rencistkom, 

  4. kombatantom i kombatantkom, 

  5. honorowym dawcom i dawczyniom krwi,  

  6. osobom z niepełnosprawnościami i ich asystentom/asystentkom, 

  7. osobom przebywającym w domach opieki społecznej. 

 

 1. Osoby posiadające Bilety ulgowe są zobowiązane do okazania ważnego dokumentu upoważniającego do zniżki przed Wydarzeniem. W przypadku braku dokumentu osoby posiadające Bilet mają obowiązek wymiany Biletu ulgowego na normalny za dopłatą w Kasie. W przypadku braku dokumentu i braku wymiany Biletu ulgowego na normalny za dopłatą w Kasie, osoby posiadające Bilet nie zostaną dopuszczeni do udziału w Wydarzeniu, a zwrot za Bilet nie przysługuje.

 2. Bilety grupowe objęte zniżką przysługują grupom zorganizowanym liczącym min. 10 osób. Wysokość zniżki zależy od liczebności grupy.  Do każdych zakupionych 10 Biletów przysługuje jeden Bilet za 10 zł (słownie: dziesięć złotych) dla asystenta/asystentki lub organizatora/organizatorki grupy.

 3. TR Warszawa może prowadzić sprzedaż Biletów na wydarzenia zewnętrznych organizatorów. W tym przypadku rodzaje Biletów i warunki sprzedaży określane są odrębnie przed każdym wydarzeniem.

 4. Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez zgody TR Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYDARZENIACH I WYDARZENIACH SPECJALNYCH

 

 1. Na widowni obowiązuje całkowity zakaz nagrywania i fotografowania. Rejestrowanie Wydarzeń wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dyrektorki TR Warszawa.

 2. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania napojów, w tym alkoholowych i artykułów spożywczych.

 3. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i nakaz ich wyłączenia, jak również wyłączenia sygnałów dźwiękowych w innych urządzeniach elektronicznych. 

 4. Przyprowadzanie zwierząt oraz wnoszenie broni, wskaźników laserowych, środków odurzających oraz alkoholu, a także innych napojów lub posiłków na teren Wydarzenia jest zabronione.

 5. W budynku TR Warszawa obowiązuje całkowity zakaz palenia. Zabrania się również używania tzw. e-papierosów.

 6. Zakupiony Bilet należy okazać bileterowi lub bileterce przy wejściu na Wydarzenie wraz z dokumentem poświadczającym przysługującą ulgę.

 7. Osoba uczestnicząca w wydarzeniu jest zobowiązana do zajęcia miejsca wyznaczonego na Bilecie wstępu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 i 9 poniżej.

 8. Obsługa widowni TR Warszawa może odmówić wstępu na Wydarzenie osobom, które przybyły z opóźnieniem na Wydarzenie. Obsługa widowni TR Warszawa może wprowadzić na Wydarzenie osoby, które przybyły z opóźnieniem, ale nie może zagwarantować miejsca wskazanego na Bilecie.

 9. Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię Teatru po przerwie. Jeżeli Wydarzenie odbywa się bez przerwy, wejście na widownię po rozpoczęciu Wydarzenia nie jest możliwe. Osobie spóźnionej, która nie wejdzie na Wydarzenie nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za bilet.

 10. Osoba posiadająca Bilet, która opuści widownię w trakcie trwania Wydarzenia może do niej powrócić jedynie za zgodą pracowników obsługujących Wydarzenie i na wskazane przez pracowników obsługi miejsca. W tym przypadku osobie posiadającej Bilet nie przysługuje rekompensata za Bilet.

 11. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa TR Warszawa zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu osobie posiadającej Biletu lub zażądania, aby osoba posiadająca Bilet opuściła teren TR Warszawa oraz zastosowania odpowiednich kroków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dana osoba jest pod wpływem używek (alkohol, narkotyki), zakłóca porządek, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszymi regulacjami. 

W tym przypadku osobie posiadającej Bilet nie przysługuje rekompensata za Bilet.

 

 

 

 

 

 § 11

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYDARZENIACH W ZWIĄZKU

Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

 

 1. Widz ma obowiązek śledzić na bieżąco informacje znajdujące się na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 2. Przed wejściem do Teatru osoby uczestniczące w Wydarzeniu są zobowiązane zdezynfekować ręce za pomocą płynu odkażającego umieszczonego przy drzwiach wejściowych, w sposób zgodny z podaną tam instrukcją. 

 3. TR  Warszawa zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren teatru osób z objawami infekcji. O przypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownicy ochrony lub inni oddelegowani pracownicy Teatru poinformują służby sanitarne.  

 4. Widzowie mogą przebywać na terenie Teatru wyłącznie w noszonych zgodnie z wymogami sanitarnymi maseczkach lub innych środkach dopuszczonej ochrony. 

 5. Postanowienie ust. 4 powyżej nie dotyczy osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane) oraz osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane).

 6. W związku z koniecznością zakrywania twarzy na całym terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków oraz palenia wyrobów tytoniowych. 

 7. Podczas pobytu na terenie Teatru należy stosować się do sanitarnych wytycznych oraz  poleceń wydawanych przez pracowników ochrony, zespołu obsługi bileterskiej oraz innych delegowanych pracowników Teatru. Łamanie ww. zasad może skutkować wyproszeniem z teatru/powiadomieniem odpowiednich służb. W takiej sytuacji nie będzie możliwy zwrot kosztów biletów. 

 8. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych ograniczeń. O wszelkich zmianach Teatr będzie informował za pośrednictwem Strony, jak również informacje zostaną umieszczone w pomieszczeniach wykorzystywanych przez Teatr.

 

§ 12 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016), TR Warszawa informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Rozmaitości w Warszawie (TR Warszawa), z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ul. Marszałkowskiej 8.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@trwarszawa.pl.

  3. Dane osobowe w zakresie: danych wskazanych w systemie rezerwacji: imię, nazwisko, e-mail, adres, NIP, dane do faktury, przetwarzane będą wyłącznie do podjęcia niezbędnych czynności związanych z rezerwacją i sprzedażą Biletów oraz Voucherów na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, a po zrealizowaniu usługi realizacji w celu prawnie uzasadnionych interesów – w tym dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1. Lit . RODO.

  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),  w tym w zakresie danych zawartych w oświadczeniu oraz danych do kontaktu Generalny Inspektorat Sanitarny  i inne służby epidemiologiczne uprawnione do przetwarzania danych na podstawie odrębnych przepisów.

  5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

  1. Dane osobowe w zakresie:

 1. Imienia, nazwiska, numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz numeru karty płatniczej lub numeru konta bankowego przetwarzane w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy sprzedaży przetwarzane będą przez cały okres realizacji i jej rozliczenia, a po zakończeniu realizacji umowy przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo-księgowej przez czas określony w odrębnych przepisach, 

 2. w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz ewentualnej informacji o stanie zdrowia przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. wypełnienia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego) dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego przetwarzane będą przez okres 14 dni począwszy od dnia Wydarzenia lub Wydarzenia specjalnego.

 

  1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez TR Warszawa posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  2. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez TR Warszawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  3. Podanie danych: w systemie rezerwacji jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży i rezerwacji Biletów oraz Voucherów. W przypadku odmowy podania danych może nie dojść do zawarcia umowy.

  4. Dane osobowe podane w systemie sprzedaży i rezerwacji Biletów, oświadczeniu o stanie zdrowia oraz danych do kontaktu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2020 r.

 2. Regulamin dostępny jest w Kasie oraz na Stronie internetowej teatru.

 3. Teatr może zmienić Regulamin w każdej chwili, poprzez upublicznienie zmienionego Regulaminu na Stronie teatru. Zmiana uznana zostaje za dokonaną z chwilą jej upublicznienia, chyba, że zmieniony Regulamin stanowi inaczej.

 4. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna wobec Biletów zakupionych  po dokonaniu zmiany.

 5. TR Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za Wydarzenia organizowane w jej siedzibie przez podmioty zewnętrzne, nawet jeżeli sprzedaż Biletów na te Wydarzenia jest prowadzona przez Kasę.

 6. Niniejszy Regulamin nie może wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta gwarantowanych mu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 7. Dokonanie zakupu Biletów na Wydarzenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższych zasad określonych w Regulaminie.